This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ言い換えタガログ語>kumusta

言い換えタガログ語

Kumusta

“kumusta ~?”は“~の具合はいかがですか?”と尋ねるときに使います。“お元気ですか?”と尋ねる“Kumusta ka?”の他にも次のような使い方もあります。

タガログ語 日本語
ang trabaho mo

アン トラバーホ モ

あなたの仕事
ang pag-aaral mo

アン パグアアラル モ

あなたの勉強
ang pamilya mo

アン パミリヤ モ

あなたの家族
ang pag-ibig mo

アン パイビッグ モ

あなたの恋愛
ang sakit mo

アン サキットゥ モ

あなたの病気
ang sipon mo

アン シポン モ

あなたの風邪
ano ang pakiramdam mo

アノ アン パキーラムダム モ

あなたの気分
ang kagandahan mo

アン カガンダーハン モ

あなたの美しさ
ang kaseksihan mo

アン カセクシハン モ

あなたのセクシーさ
ang kaguwapuhan mo

アン カグアプーハン モ

あなたの男前さ
“あなたの美しさ/セクシーさ/男前さはどう?”というのは恋する指さし会話帳にでていたフレーズです。はじめは冗談で言ってみたのですが最近では“Kumusta ka?”の代わりになっています。お互いの緊張をほぐすのにちょうどいい言葉なので試してみてください。“Kumusta ang kaguwapuhan mo?”と聞かれたら“Mabuti!(マブーティ:良好だよ)”と答えてください。

Kumusta sa~.

“kumusta”には“~によろしく”という使い方もあります

タガログ語 日本語
tatay mo

タタイ モ

お父さん
nanay mo

ナナイ モ

お母さん
asawa mo

アサワ モ

ご主人/奥さん
kuya mo

クヤ モ

お兄さん
ate mo

アテ モ

お姉さん
batang kapatid mong lalaki

バタン カパティッド モン ララキ

弟さん
batang kapatid mong babae

バタン カパティッド モン バーバエ

妹さん
lahat sa pamilya

ラハット サ ファミリア

家族のみなさん
iynong lahat

イニョン ラハット

(あなた達)みなさん
“よろしく”と言うときの“Kumusta”は略式で正式には“Ikumusta”と言う動詞で、“Ikumusta mo sa ~”と言うのが文法的に正しい言い方です。インターネット上で検索してみますと、“Kumusta sa ~”“Ikumusta sa ~”“Kumusta mo sa ~”“Ikumusuta mo sa ~”のいずれも使われているようです。
夫も妻も“asawa”と呼びます。
弟、妹というのはちょっと長いですが、batang(bata+リンカー:若い) kabatid(兄弟・姉妹) mong(mo+リンカー:あなたの) lalaki(男)/babae(女)ですから“あなたの若い男/女のきょうだい”いう意味になります。フィリピンの人は英語が得意な方も多いので、英語で“younger brother / younger sister”という方が早いかもしれません。