This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップタガログ語を“使う”ためのタガログ語文法>ang,ng,sa

タガログ語を“使う”ためのタガログ語文法

ang,ng,sa ~タガログ語の“てにをは”~

タガログ語で“~は”、“~の”、“~へ”、“~を”など、日本語の「助詞」に当たるものは、“angフォーム”、“ngフォーム”、“saフォーム”の3つで表します。「置き換え」を行うときには、同じフォームの言葉(下の表の同じ列にある言葉)と置き換えます。書籍やWebサイトにとよっては“主格”、“目的格”、“方向格”などの言葉が使われることもありますが、呼び方はあまり気にせずに「3つのグループがある」とだけ覚えておいてください。

置き換えをするときは、“同じフォーム(グループ)”を使います。

angフォーム
(主格)
一番強調される部分が“angフォーム”になります。通常は“~が”“~は”を表しますが、“~を”“~に”を表すこともあります(動詞によって変わります)。
ngフォーム
(目的格)
“~の”“~のもの”と所有と“~に”“~を”と目的語を表します。
saフォーム
(方向格)
“~の”“~のもの”と所有と、“~へ”“~に”と方向を表します。
日本語の「助詞」とタガログ語の「フォーム」は1対1には対応しません。文法的なことを意識するよりも「決まり文句」の中で使い方になれていくことをおすすめします。

一般名詞、人名

angフォーム ngフォーム saフォーム
普通名詞単数 ang ~ ng ~ sa ~
普通名詞複数 ang mga ~ ng sa mga ~
人名単数 si ~ ni ~ kai ~
人名複数 sina ~ nina ~ kina ~

人称名詞(私、あなた、彼/彼女 など)

angフォーム ngフォーム saフォーム
ako ko akin
あなた ikaw/ka mo iyo
彼/彼女 siya niya kanya
私たち(聞き手を含む) tayo natin atin
私たち(聞き手を含む) kami namin amin
あなたたち kayo ninyo inyo
彼たち/彼女たち sila nila kanila

“ikaw”は文頭におくときに使い、“ka”は文の中におくときに使います。たとえば“Kumusta ka?/Ikaw kumusta?(お元気ですか)”となります。

タガログ語では“彼”と“彼女”と言う区別はなく、男女一緒です。(余談ですが、日本語でもかつては“彼女”と言う言葉はなく、男も女も“彼”でした。)

“私があなたを”を表す“kita”もあり、よく使われます。“kita”は文法的には“ko + ka”になります。


指示代名詞(これ、あれ、それ)

angフォーム ngフォーム saフォーム
これ ito nito dito
それ iyan niyan diyan
あれ iyon noon doon

置き換えの例 …フォーム(グループ)に注意してください。

“Gusto kita”を例にとってみますと、
Gusto ko siya./私は彼(女)が好きだ
Gusto ko si ~(人名)./私は~が好きだ
Gusto ko ito./私はこれが好きです
Gusto mo ba ito?/あなたはこれを好きですか
“kita”=“ko+ka”であることに注意して、上の表と比べてみてください。

註:
“gusto”は“好きだ”という意味で、人、ものの両方に使われます。また“~したい”という意味で動作にも使われます。[PR]

◇最初は買わないでください

フィリピノ語文法入門

タガログ語文法が、詳細で丁寧に書かれているわかりやすい本です。…続きを読む

「Amazon」で注文