This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ歌(OPM)で覚えるタガログ語>'Di ba't ikaw

歌(OPM)で覚えるタガログ語

'Di ba't ikaw : Jessa Zaragoza

タイトルの訳は「あなたです」です。「あなたにあって私の世界は変わった。あなたしか愛せない。」と言う歌です。

Ang pag-ibig na nadarama The feeling of love is
この恋する気持ちは
Para lang sa 'yo, aking sinta only for you, my lover
あなたにだけです。恋人よ。
At hinding hindi iibig sa iba And I never fall in love with anyone else
そして絶対に他の人を愛しません
'Di ko nais mawalay ka pa I still don't want to separate from you
まだ、離れたくない
Sana'y lagi nang kapiling ka I whish I'm always beside you
ずっとあなたの側にいたい
At sa habang buhay ay tayong dal'wa And whole life long we are (together)
一生、私たち二人、一緒
Dati ang puso ko ay laging nag-iisa Former, my heart was always lonely
前は、私の心はずっと一人だった
Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na When you came, everything had changed
あなたが来てから、すべてが変わった。
'Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata It was you who opened my eyes, was't it?
私の目を開けたのはあなた
'Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya It was you who gave me happiness, wasn't it?
私に幸せをくれたのはあなた
'Di ba't ikaw ngayon, bawat pag-ibig ko at pagsinta It is you whom I love now, isn't it?
いま、私のすべての愛と恋はあなたのもの
'Di ba't ikaw, 'di ba't wala na nang iba It is you, (there is) nobody else yet is't it?
あなた、あなた以外にいない
(repeat all)
(repeat Ⅳ)
'Di ba't ikaw, 'di ba't wala na nang iba It is you, (there is) nobody else yet is't it?
あなた、あなた以外にいない

タイトルの“'di ba't”は付加疑問文で“~ですね・~でしょ”と相手に同意を求めたり、念を押したりするときに使います。文末で“di ba?”と使う方がよく見かけると思います。
“pag-ibig”は“愛”、“nadarama”は“気持ち”、“na”はリンカーでこの場合は日本語の“~な”に相当します。
“sa'yo”は“sa iyo”の略で“あなたに・あなたへ”です。“para sa iyo”で“あなたのために”、“lang”は“~だけ”です。“lang”は“lamang”となることもあります。
“aking”は“akin+リンカー(g)”で“私の”、“sinta”は“恋人”です。
“hinding hindi”と同じ言葉を重ねたら強調なので、ここでは“絶対~ない”と訳しました。“iibig”は“umibig”の未然相(未来形)で“愛する”、“iba”は“他の・他に”、“sa”は“~へ・~を”と方向を表します。
“nais”は“~したい”それを“di(=hindi)”と否定しているので、“di ko nais ~”で“~したくない”、“mawalay”は“離れる”です。“Ayoko mawalay ka pa.”も同じ意味です。
“sana'y”は“sana ay”の略で“~であって欲しい”、“kapiling”は“側に”です。
“habang”は“~の間”、“buhay”は“人生、命”ですから、“habang buhay”で“命のある間=一生”となります。
“tayong”は“tayo+リンカー(ng)”で“私たち”、“dal'wa”は“dalawa”の略で“2つ・2人”ですので、“tayong dal'wa”は“私たち2人”となります。
“dati”は“前は・以前は”です。“puso”は“心”、“nag-iisa”は“mag-isa”の継続相(現在形)で“一人でいる”です(「継続相」を「現在形」ということもありますが、“dati=以前は”と言っていますので、「そのときに継続していた=過去のこと」になります)。語幹の“isa”は“1”です。
“nang”は“~のとき”、“dumating”は“来る・到着する”です。“lahat”は“全て”、“nagbago”は“magbago”の完了相(過去形)です。“bago”は“新しい”ですので“magbago”は“新しくなる=変わる”となります。
“nagmulat”は“magmulat”の完了相(過去形)で“開く”、“mata”は“目”、“mga”は英語の“-s”にあたり複数を表します。
“nagbigay”は“magbigay”の完了相(過去形)で“与える・あげる”、“satya”は“喜び・幸せ”です。“masaya”といったら“喜び・楽しい”となります。
“ngayon”は“今”です(“今日”を表すときもあります)。“bawat”は“全て”です。
“pag-ibig”も“pagsinta”も“愛”です。“愛”を表す言葉に“sinta”、“mahal”、“ibig”とありますが、何人かのタレントさんに聞いたところ、「同じ」と言う人もいれば“mahal”よりも“ibig”の方が深いという人もいます。
“wala”は“ない”、“iba”は“他に”です。“walang iba”で“他にいない”となります。