This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagtian ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagtian ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ歌(OPM)で覚えるタガログ語>Para lang sa'yo

歌(OPM)で覚えるタガログ語

Para lang sa'yo : Aiza Seguerra

タイトルの訳は「あなただけに」。失恋して「もう恋なんてしない」と思っていた女性が再び恋をするようになります。

Noo'y umibig na ako かつて私は恋していた
Subalit nasaktan ang puso でも今、心が傷ついている
Parang ayoko ng umibig pang muli だから、もう恋はしたくない
May takot na nadarama 気持ちがおそれている
Na muli ay maranasan 再び経験することを
Ayoko ng masaktan muli ang puso ko もう、二度と心傷つきたくない
Ngunit nang ikaw ay makilala でも、あなたに会って
Biglang nagbago ang nadarama 気持ちが急に変わった

Para sa'yo ako'y iibig pang muli あなたとなら、もう一度恋できる
Dahil sa'yo ako'y iibig nang muli あなただから、もう一度恋できる
Ang aking puso'y pag-ingatan mo あなたのことが心から離れない
Dahil sa ito'y muling magmamahal sa'yo だから、あなたとなら、また恋することが出来る
Para lang sa'yo あなたとなら

Muli ay aking nadama 今私の気持ちは再び、
Kung paano ang umibig どうやって恋するかを思い出した
Masakit man ang nakaraa'y nalimot na かつての痛みはもう忘れてしまった
Ang tulad mo'y naiiba あなたのような人は他にいない
At sa'yo lamang nakita そして、あなただけに会えた
Ang tunay na pag-ibig na'king hinahanap 私が求めていた本当の恋が見つかった
Buti na lang ika'y nakilala あなたに会えてうれしい
Binago mo ang nadarama あなたが私の気持ちを変えた
(repeat Ⅱ)

Ako'y di na muling mag-iisa 私はもう二度と一人にはならない
Ikaw na nga ang hinihintay ng puso ko.. あなたは私の心が待っていた人
(repeat Ⅱ)

"noo'y"は"noon ay"の略で、"以前"、"umibig"は"恋する"の過去形です。
"subalit"は"しかし"です。
"nasaktan"は"masaktan"の過去形で"傷ついた"、"puso"は"こころ"です。
"may"は"~がある"、"takot"は"おそれ"、"nadarama"は"こころ・気持ち"です。"na"はここでは"~の"です。("na"は"すでに"の様に過去に終わったことを表す時に使われることもあります…一行目の"na"は過去を表しています。)。
"muli"は"再び"、"maranasan"は"経験する"です。
"ayoko"は"ayaw ko" の略で"~したくない・嫌い"です。
"masaktan"は"経験する・体験する"です。
"nguni't"も"しかし"という意味です。"しかし"という表現には他に"pero"もあります。
"makilala"は"会う・知る"です。"Ikinagagalak kitang makilala=お会いできてうれしいです"とよく使われます(敬語表現は"Ikinagagalak kong makilala kayo."です)。
"biglang"は"急に"です。
"nagbago"は"magbago"の過去形で"変わった"です。
"para"は"~のために"または"~だから"です(英語の"for"と同じように使われます。)。
"iibig"は"umbigi"の未来形(未然相)です。
"dahil"は"~だから"と、理由を表します。
"pang","nang"はそれぞれ"pa+リンカー(ng)","na+リンカー(ng)"です。"pa"は"今も続いている"ことを表し、"na"は"すでに完了した"ことを表します。ですが、ここでは意味の違いを気にせず、どちらも「今は」という意味があてはまる思います。
"pag-ingatan"はここでは"気になる"です。英語の"care"に近い言葉で"気をつける","大切にする"などの意味もあります。
"magmamahal"は"magmahal"の未来形(未然相)で"愛する"です。タガログ語で"愛する・恋する"は"ibig"と"mahal"の2つの言い方があり、フィリピンの人に聞くと「同じ」と答える人もいれば「少し違う」と答える人もいます。
"lang"と後に出てくる"lamang"はいずれも"~だけ"です。
"nadama"も、"nadarama"と同様、こころ・気持ち"です。
"kung paano"は"どうやって・どのように"です。
"masakit"は"痛み"、"nakaraan"は"過去の・以前の"です。
"tulad"は"~の様な"です。"ang tulad mo"で"あなたのような人"となります。
"naiiba"は"maiba"の現在形(継続相)で"違っている"です。ここでは意訳して"他にいない"としました。
"nakita"は"makita"の過去形で"会った"です。
"binago"は"baguhin"の過去形で"変えた"です。
"mag-iisa"は"mag-isa"の未来形で"一人になる"です。
"hinihintay"は"待っている"です。