This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ歌(OPM)で覚えるタガログ語>Sana ay mahalin mo rin ako

歌(OPM)で覚えるタガログ語

Sana ay mahalin mo rin ako : April Boys

タイトルの訳は「あなたも私を愛して欲しい」です。意味を知ったら歌うのが恥ずかしくなってしまいました。

Kapag nakita ka ako'y nahihiya あなたに会うとき、私は恥ずかしくなる
At pagkausap ka akoy' namumula そして、あなたと話すとき、私は顔が赤くなる
Sabi ng puso ko ako'y in love sayo 私の気持ちを言った「私はあなたに恋している」と
Sana ay mahalin mo rin ako あなたも私を愛して欲しい

Pagkasama ka wala ng pangamba あなたと一緒にいるとき、不安がない
Na's kong sabihin minamahal kita あなたを愛していると言いたい
Di sinasadya biglang nasabi mo 突然言ったのは意図したわけではない
Sana ay mahalin mo rin ako あなたも私を愛して欲しい

Kay sarap pala ng ibigin mo あなたの愛はなんて心地いいのだろう
Para bang ang ulap ang nilalakaran ko 私は雲の上を歩いているのだろうか
Simoy ng hangin na dumadampi sa buhok mo 風の香りがあなたの髪をなでる
Nagsasabing mahal mo rin ako あなたも私を愛してと言う

Bakit ba tayo'y nagkatagpo どうして私たちは出会っただろう
Wala na sanang wakas ang pagibig nating ito 私たちの愛に終わりが来ないで欲しい。
Marami mang hadlang ang dumating sa isipan mo たとえ、あなたの思いにたくさんの障害がやってきても
Sana ay mahalin mo pa rin ako ... woohoooo 変わらず私を愛して欲しい。

Simoy ng hangin na dumadampi sa buhok mo 風の香りがあなたの髪をなでる
Nagsasabing mahal mo rin ako あなたも私を愛してと言う

(repeat Ⅳ)

Mahalin mo pa rin ako (hanggang wakas) 変わらず私を愛して欲しい(最後まで)
Mahalin mo pa rin ako (kay dami mang hadlang) 変わらず私を愛して欲しい(たとえ障害が多くても)
Mahalin mo pa rin ako (Sana sana) 変わらず私を愛して欲しい(お願い お願い)
Mahalin mo pa rin ako 変わらず私を愛して欲しい

“sana”は“~であればいい”と希望・願望を表します。
“kapag”は“~のとき”と場合を表します。“nakita”は“見る・会う”です。英語の“see”に当たります。“nahihiya”は“恥ずかしい”です。
“pag-”は“~の時”、“kausap=話し相手”なので“あなたが話し相手の時=あなたと話すとき”です。“namumula”は“mamula”の継続相(現在形)で“赤面する”です。
“sabi”は“言う”の語幹ですが、会話では“言った”として使われます。“puso”は“心”、“sayo”は“sa iyo”の略で“あなたに”です。
“pagkausap”と同様に、“pag-”は“~の時”、“kasama=一緒”なので“あなたと一緒の時”です。“pangamba”は“不安、恐れ”です。
“na's”は“nais”の略で“~したい”、“sabihin”は“言う”です。“minamahal”は“mahalin”の継続相(現在形)で“愛する”です。
“sinasadya”は“意図する”ですので“di(=hindi) sinasadya”で“意図しない”、“わざとではない”となります。“biglang”は“bigla+リンカー(ng)”で“急に”や“突然”、“nasabi”は“masabi”の完了相(過去形)で“(突然に)言う”です。
“kay”は“なんて~なのだろう”、“sarap”は“心地よい(おいしいだけでなく、五感に心地よいことを表します)”です。“pala”は感嘆表現(!)です。“ibigin”は“愛する”です。
“para”は“~のために”の他に“~のようだ”と言う意味があります。“ulap”は“雲”、“nilalakaran”は“歩いているところ”です。
“simoy”は“香り”、“hangin”は“風”、“dumadampi”は“なでる”、“buhok”は“髪”です。
“nagsasabi”は“magsabi”の継続相(現在形)で、“言う”です。
“nagkatagpo”は“magkatagpo”の完了相(過去形)で“会う”です。
“sana”が“wala”で“望まない”と訳しました。“wakas”は“終わり”“最後”、“pagibig”は“愛”、“nating”は“natin+リンカー(g)”で“私たちの”です。
“mangはman+リンカー(g)”で“たとえ~でも”、“marami”は“たくさんの”、“hadlang”は“障害”“支障”、“dumating”は“来る”“到着する”です。“sa”はこの場合は“~へ”と方向を表します。“isipan”は“考え”です。
“pa rin”は“まだ”+“も”で“相変わらず”“今まで通り”です。
“hanggang”は“~まで”です。たとえば、“Hanggang sa muling pagkikita”と言えば“また会うときまで”になります(“Hanggang sa muli”と略されます)。
“kay”は“なんて~なんだ”、“dami”は多いなのですが、このニュアンスを日本語にしにくかったので、“kay dami mang hadlang”を“たとえ障害が多くても”と言う訳にしました。
“sana sana”もそのまま日本語にはしにくいのですが、“そうあって欲しい そうあって欲しい”というニュアンスだと思いますので、訳としては“お願い お願い”としました。