This page is written in Japanese. Tagalog - Engish version is here ->Pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
MainImage ~日本-フィリピン交流応援サイト~
Para sa pagkakaibigan pagitan ng Hapon at Pilipinas
小さな日本-フィリピン交流@Oka-chan
URL: http://www.oka-chan.com/
トップ歌(OPM)で覚えるタガログ語>'Di ba't ikaw

歌(OPM)で覚えるタガログ語

Di ko na kaya : Carmela Cuneta

「冬のソナタ」のフィリピン版「Endless love 2」の主題歌です。日本のものとは全く違う意味の歌となっています。


Di ko na kaya pang itago
ang nararamdaman sa iyo
あなたへの気持ちをまだ隠しておくことはもうできない
Umaasang ikaw sana'y mayakap あなたを抱きしめたい

Di ko na kaya pang ilihim まだ秘密にしておくことはもうできない
Nasasaktan lang ako 私を傷つけるだけ
Sa aking pag iisa
hinahanap ka
一人の時、あなたを探している

Di ko kailangan ng kayamanan 富はいらない
Puso mo ang tangi kong inaasam あなたの心だけが欲しい
Hindi ko kayang ika'y malayo
mawalay ka sa piling ko
あなたの側を離れることはできない
Sana ay ikaw ang kapalaran あなたが運命の人であって欲しい
Sa bawat araw ay aking mahahagkan 毎日あなたにキスしたい
Habang ang buhay ko ay narito
handa kong ibigay sa'yo
私の命がある限り、すべてをあげる

(間奏)
(repeat Ⅱ,Ⅲ)

Kay sarap damhin なんて心地よい気持ちだろう
Ang tunay na pagmamahal 本当の愛は
Katulad nitong pag-ibig ko sa iyo この私のあなたへの愛と同じ

(repeat Ⅲ)

タイトルの“Di ko na kaya”は“もうできない”です。“di”は“Hindi”の略で“~”ない、“kaya”は“~できる”、“na”は“もう、既に”です。
“pang”は“pa+リンカー(ng)”で“まだ”です。“nararamdaman”は“気持ち”、“sa iyo”は“あなたへ・あなたへの”です。“sa iyo”は“sa'yo”と略されることもあります
“umaasa”は“期待する”、“sana'y”は“sana ay”の略で“~したい”です。
“hinahanap”は“探す”です。“求める”と訳す方がしっくりくるかもしれません。
“kailangan”は“必要とする、“kayamanan”は“富・豊かさ”です。
“puso”は“心”、“tangi”は“~だけ”、“inaasam”は“強く望む”です。
“malayo”は“遠くに”、“mawalay”離れる、“sa piling”は“~の側”です。
“bawat araw”は“毎日”、“mahahagkan”は“mahagkan”の未然相(未来形)で“キスできる”です。
“habang”は“~の間”、“buhay”は“人生・命”、“narito”は“ここにいる・ここにある”です。
“handa”は“用意した”、“ibigay”は“与える”ですので“handa kong ibigay”は直訳すると“あげる用意がある”です。“私のすべて”は“ang lahat ko”ですが、ここでは省略されているのだと思います。
“kay ~”は“なんて~なんだ”、“sarap”は“心地よい”、“damhin”は“気持ち”です。
“tunay”は“本当の”、“pagmamahal”“愛・愛情”です。
“katulad”は“同じ”、“nitong”は“nito+リンカー(ng)”で“この”、“pag-ibig”は“愛”です。